O jakości naszych usług świadczy wiele zadowolonych pacjentów oraz wieloletnia współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wspieramy i współpracujemy z akcją La Vie La Vie. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Jest u nas możliwość wykonania testów na zawartość kwasów Omega-3. Więcej informacji dowiesz się tutaj. W razie chęci wykonania testu prosimy o kontakt z nami.

Zapraszamy wszystkich Rodziców do akcji Bezpieczny Maluch. Informacja o akcji dostępna tutaj.

Można wykonać u nas szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. kleszcze.info.pl

Nasza załoga

Odpłatność za wydanie zaświadczenia lekarskiego

Zaświadczenia bezpłatne

Orzeczenia i zaświadczenia wydawane przez lekarza na życzenie pacjenta:

 • w związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją np. zaświadczenia dla okazania lekarzom specjalistom, do których kierowany jest pacjent, zaświadczenia o stanie zdrowia wydawane w związku z uczestnictwem pacjenta w turnusach rehabilitacyjnych,
 • orzekające niezdolności do pracy, pozwalające na kontynuowanie nauki np. zaświadczenia dla szkoły o usprawiedliwieniu nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby, zaświadczenia, że stan zdrowia pacjenta pozwala na zdawanie egzaminów do szkoły policealnej, czy pożarniczej,
 • związane z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku np. zaświadczenia, że stan zdrowia pacjenta pozwala na uczestniczenie w zawodach sportowych, zajęciach sportowych, koloniach,
 • dla celów pomocy społecznej np. zaświadczenia, że pacjent znajduje się pod stałą opieką lekarską, która wymaga stosowania przewlekle leków, na które pacjent ponosi znaczne koszty,
 • dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • dla celów orzecznictwa o niepełnoprawności,
 • dla celów ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
 • dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) W przypadku orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych lub ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych powinna zapłacić instytucja, która je zleciła, czyli w tym przypadku ZUS lub KRUS. art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.) Koszty badań lub zaświadczeń na zlecenia prokuratury lub sądu są pokrywane z budżetu państwa art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn zm.)

Zaświadczenia płatne (wszystkie wymienione poniżej 25zł)

wszystkie pozostałe wydawane na życzenie pacjenta m.in.:

 • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych
 • zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych
 • zaświadczenia do Urzędu Pracy potwierdzające, że pacjent ze względu na stan zdrowia nie mógł  w danym dniu stawić się w Urzędzie Pracy, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy
 • zaświadczenie, że dziecko znajduje się pod stała opieką lekarską w związku ze sprawą o alimenty
 • zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU
 • dla potrzeb orzeczeń sądowych
 • obdukcje w celach sądowo-lekarskich
 • wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku – dotyczy stanowisk pracy bez narażenia na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu)
 • zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
 • zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą
 • zaświadczenia dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych
 • zaświadczenia wydawane na życzenie pacjenta w innych celach poza leczniczych
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.